Контакт:

Чувар заштићеног подручја: Јелена Миковић, дипл.инж.шум.

Заштићено подручје - Споменик природе „РИПАЉКА“
Војислава Илића 2
18230 Сокобања
Тел.: 018/833-068
Факс: 018/833-078
E-mail: ripaljka@jpzelenilo.rs
____________________________________________________________

Јавно Предузеће „Зеленило Сокобања“

ПИБ: 109750670
Матични Број: 21235423
Претежна делатност: 8130 - Услуге уређења и одржавања околине.

Директор: Бојан Тодосијевић, дипл.инж.грађ.